home o nas WBP księgozbiór archiwum regulamin katalog online galeria kontakt linki

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Opolu
Biblioteka Austriacka
Plac Piłsudskiego 5
tel. 77/ 47 47 085

GODZINY OTWARCIA
(wrzesień-czerwiec) :

poniedziałek 10.00-18.00
wtorek 10.00-16.00
środa 10.00-18.00
czwartek 10.00-16.00
piątek 10.00-18.00

GODZINY OTWARCIA
(lipiec-sierpień) :

poniedziałek 11.00-16.00
wtorek 11.00-18.00
środa 11.00-16.00
czwartek 11.00-18.00
piątek 11.00-16.00

W oparciu o artykuł 14 ust.1-4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach(Dz. Ustaw nr 85 poz.539, z 1998 r. nr 106, poz. 668 i z 2001 r. nr 129, poz.1440) oraz & 8 ust.6 i & 12 Statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu nadaję:

Regulamin wypożyczania na zewnątrz zbiorów
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

§ 1

Regulamin ustala zasady i warunki wypożyczania na zewnątrz zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w wypożyczalniach: Biblioteki Austriackiej, Bibliotece Obcojęzycznej, Bibliotece Muzycznej oraz Wypożyczalni Naukowej, zwanych dalej „Wypożyczalniami”. Zasady i warunki wypożyczania szczególnych rodzajów zbiorów regulują odrębne regulaminy.

§ 2

1.Wypożyczalnie są placówkami ogólnie dostępnymi, świadczącymi usługi bezpłatnie z zastrzeżeniem ust. 2 § 3 i § 4.

2. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby powyżej 13 roku życia.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a. okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
b. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

Po dopełnieniu tych formalności i uiszczeniu zryczałtowanej opłaty tytułem usług informacyjnych w wysokości 6,00 zł użytkownik otrzymuje kartę ważną przez rok. Po upływie terminu ważności karty, odnowienie jej ważności następuje po uiszczeniu kolejnej opłaty.

Z opłaty zwolnieni są członkowie Polskiego Związku Niewidomych.

Posiadacze Opolskiej Karty Rodziny i Seniora uprawnieni są do 50% zniżki - wysokość zryczałtowanej opłaty tytułem usług informacyjnych wynosi 3 zł. Zniżka naliczana jest po okazaniu ważnej Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Posiadacza Karty lub innego dokumentu w przypadku osób niepełnoletnich. W przypadku osób, które ukończyły 65 rok życia zniżka naliczana jest po okazaniu Opolskiej Karty Rodziny i Seniora lub dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego ukończenie 65 roku życia i zamieszkania na terenie województwa opolskiego.

Przy zapisach rodzinnych (małżonkowie lub rodzice oraz dzieci do 18 roku życia) zryczałtowana opłata tytułem usług informacyjnych pobierana jest od jednego członka rodziny. Zapisy rodzinne obejmują również dzieci do 12 roku życia, zapisujące się do biblioteki wraz z opiekunem prawnym, który ponosi odpowiedzialność za wypełnienie przez dziecko zobowiązań w stosunku do biblioteki.

4. Karty nie wolno odstępować, a fakt jej zgubienia lub kradzieży należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni. Koszt wydania nowej karty wynosi 5,00 zł.

5. Użytkownik obowiązany jest do informowania Wypożyczalni o zmianie nazwiska, adresu zamiesz-kania, nr telefonu i adresu poczty elektronicznej.

6. W wypożyczalniach funkcjonuje komputerowy system wypożyczeń. W Bibliotece Muzycznej drogą elektroniczną można zamówić tylko płyty CD i DVD.

§ 3
1. W celu zabezpieczenia wypożyczanych zbiorów, od użytkowników pobierane są kaucje. Pobiera się je w następujących przypadkach:
a. jeżeli użytkownik nie jest stałym mieszkańcem woj. opolskiego (z wyjątkiem uczących się w Opolu uczniów i studentów),
b. przy wypożyczaniu szczególnie cennych zbiorów.

2. Osoba wypożyczająca za kaucją może wypożyczyć 2 jednostki inwentarzowe zbiorów.

3. Wysokość kaucji zależy od aktualnej wartości zbiorów na rynku.

4. Kaucja podlega rozliczeniu z chwilą zwrotu zbiorów lub ustania warunków, o których mowa w ust.1.

5. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Wypożyczalni, nieodebrane kaucja jest wpłacana do kasy Biblioteki.

§ 4
1. Użytkownik może wypożyczyć zbiory po okazaniu karty bibliotecznej bądź dowodu tożsamości oraz złożeniu zamówienia na każdy egzemplarz.

2. Wypożyczyć można jednocześnie 7 jedn. inwentarzowych zbiorów (w wypożyczalni), 5 (BA, BO, BM).

3. W wypożyczalni głównej, przy ul. Piastowskiej 18, zamówień na zbiory dokonuje się za pośrednictwem komputera, bądź przez Internet (wchodząc do katalogu na stronie www.wbp.opole.pl). Przy zamawianiu zbiorów, w wyświetlające się pola należy wpisać kolejno: nazwisko, imię i hasło ustalone wcześniej przy zapisywaniu się do biblioteki.

4. Zbiory wypożycza się na okres 1 miesiąca.
Z literatury pięknej, naukowej, popularnonaukowej, podręczników akademickich, podręczników donauki języków obcych, książki mówionej i nut można korzystać 1 miesiąc oraz dwukrotnie prolongować termin zwrotu. System komputerowy automatycznie przypomina o upływie terminu zwrotu. Prolongat można dokonywać osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub bezpośrednio korzystając z zakładki katalog na stronie internetowej biblioteki www.wbp.opole.pl.
W przypadku niezgłoszenia chęci prolongaty i niezwrócenia zbiorów, po upływie terminu zwrotu pobieramy karę w wysokości 6,00 zł za każdy wypożyczony egzemplarz zbiorów, za każdy miesiąc ich przetrzymywania.

5. Zwrot wypożyczonych zbiorów powinien nastąpić bez oczekiwania na upomnienie ze strony wypożyczalni. Czytelnicy, którzy podali swoje adresy mailowe są powiadamiani o upływie terminu zwrotu zbiorów przez automatyczny system elektroniczny.

6. Wypożyczalnia może żądać zwrotu zbiorów przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

7. Na życzenie użytkownika wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza zbiory z innych bibliotek w kraju i zagranicy. Zamówienia należy składać w Czytelni WBP przy ul. Piastowskiej 18. Ze zbiorów sprowadzonych z innych bibliotek można korzystać jedynie w Czytelni WBP.

8. Użytkownik zamawiający zbiory przez wypożyczalnię międzybiblioteczną ponosi koszty przesyłki pocztowej, zamówionych kserokopii, wykonanych mikrofilmów, fotografii, skanów itp.

9. Istnieje możliwość wypożyczenia czytelnikom, na podstawie umowy użyczenia, mobilnych urządzeń odtwarzających treść książek (np. czytaki, czytniki, discmany). Pierwszeństwo w ich wypożyczeniu mają osoby niepełnosprawne.

§ 5

Książkę mówioną udostępniamy przede wszystkim osobom niewidomym, niedowidzącym, dyslektykom i innym potrzebującym.

§ 6
Bibliotekarz na prośbę użytkownika udziela informacji o zbiorach, pomaga w korzystaniu z katalo-gów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 7

1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan zbiorów przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Użytkownik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów. Wysokość odszkodowania ustala kierownik Działu Udostępnienia lub Oddziału w zależności od aktualnej wartości rynkowej zbiorów, stopnia ich uszkodzenia, oprawy. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia zbiorów bibliotekarz wydaje użytkownikowi pokwitowanie.

§ 8

Jeżeli użytkownik odmawia zwrotu wypożyczonych zbiorów lub uiszczenia opłat, Wypożyczalnia realizuje swe roszczenia przekazując sprawę firmie windykacyjnej.

§ 9

Skargi i wnioski mogą użytkownicy zgłaszać do kierownika Działu Udostępnienia lub kierownika Oddziału bezpośrednio bądź na piśmie. Odpowiedzi na piśmie będą przesyłane zainteresowanym w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

§ 10

Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty jego nadania. Z datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin wypożyczania na zewnątrz zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu z dnia 17 lutego 2014 r.

Opole, 5 lutego 2015 r.
SPONSORZY
PARTNERZY
ODWIEDŹ STRONY
Wojewódzka Biblioteka Publiczna Biblioteka Austriacka w Opolu
Plac Piłsudskiego 5, 45-706 Opole
tel.: 77 47 47 085
E-mail: ba@wbp.opole.pl
opole@oesterreich-bibliotheken.at