home o nas WBP księgozbiór usługi archiwum regulamin katalog online galeria kontakt linki

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Opolu
Biblioteka Austriacka
Plac Piłsudskiego 5
tel. 77/ 47 47 085

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek 10.00-18.00
wtorek 10.00-16.00
środa 10.00-18.00
czwartek 10.00-16.00
piątek 10.00-18.00

INTERNET W BIBLIOTECE

Do dyspozycji użytkowników są 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

REGULAMIN
korzystania z Internetu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu

do pobrania jako dokument PDF

1. Regulamin określa zasady korzystania z Internetu na wszystkich stanowiskach dostępnych dla użytkowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

2. Prawo do korzystania z Internetu mają wszyscy użytkownicy WBP w Opolu posiadający aktualną kartę czytelnika, z wyłączeniem czytelników mających wobec Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu zaległości finansowe. Prawo korzystania z Internetu zawiesza się do czasu uregulowania zaległości finansowych - zgodnie z treścią upomnienia.

3. Osoby, które nie mają karty czytelnika otrzymują bezpłatną kartę upoważniającą do korzystania z Internetu oraz zbiorów udostępnianych na miejscu. Kartę wystawia się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. 4. Posługiwanie się kartą biblioteczną świadczy o znajomości regulaminu WBP w Opolu.

5. W przypadku zagubienia karty upoważniającej do korzystania z Internetu wydaje się duplikat karty. Wydanie pierwszego duplikatu jest bezpłatne, przy wydaniu drugiego duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 6 złotych.

6. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

7. Użytkownicy WBP w Opolu mogą także bezpłatnie korzystać z Internetu bezprzewodowego, tam gdzie jest on dostępny.

8. Stanowiska komputerowe w Czytelni i Dziale Informacji, Bibliografii i Promocji służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji i samokształceniu. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.

9. Procedura korzystania z Internetu:
a/ użytkownik pozostawia bibliotekarzowi kartę biblioteczną,
b/ bibliotekarz dokonuje rejestracji użytkownika w zeszycie (data, nazwisko i imię, numer karty bibliotecznej, godzina rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Internetu oraz numer stanowiska komputerowego),
c/ w Czytelni Internetowej użytkownik może korzystać ze stanowisk komputerowych do 3 godzin, z możliwością przedłużenia korzystania o 2 godziny w przypadku wolnych stanowisk komputerowych,
d/ w Czytelni, Dziale Informacji, Bibliografii i Promocji oraz oddziałach WBP w Opolu ze stanowisk z dostępem do Internetu można korzystać do 1 godz. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać użytkownikowi większą ilość czasu (pisanie pracy magisterskiej, praca naukowa). O takiej potrzebie należy poinformować bibliotekarza przed rozpoczęciem pracy.
Pracownicy biblioteki na życzenie użytkownika udzielają pomocy przy wyszukiwaniu informacji.
e/ rozliczenie opłat za usługi reprograficzne - na 20 min. przed zamknięciem biblioteki. f/ zakończenie korzystania ze stanowisk z dostępnym internetem - na 10 min. przed zamknięciem biblioteki.
Nie wolno wykorzystywać komputera do przeglądania treści zakazanych przepisami prawa lub społecznie nieakceptowanych (pornograficznych, propagujących przemoc, ideologię faszystowską itd.).

10. Osoby korzystające ze sprzętu komputerowego mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Zabrania się instalowania własnych programów.

11. Korzystający z komputera nie powinni pozostawiać własnych plików na jego dysku. W przypadku pozostawienia przez użytkownika własnych plików na dysku zostaną one usunięte. Istnieje możliwość zapisu danych na prywatny nośnik (np. pamięć flash).

U bibliotekarza można kupić czystą płytę CD.

12. Nie wolno konfigurować przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.

13. Po zakończeniu sesji komputer powinien być pozostawiony w konfiguracji zastanej.

14. Zabrania się kopiowania na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki oraz innych plików i programów, których ściąganie powoduje łamanie praw autorskich.

15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu i sprzętu komputerowego.

16. Użytkownik może dokonywać wydruków i skanować materiały własne, jeżeli nie jest to sprzeczne z prawem autorskim. Obowiązujący cennik wydruku i skanowania (ceny zawierają podatek VAT):
- wydruk tekstu (1 strona formatu A4) 0, 30 zł
- wydruk rysunku czarno-białego 0, 60 zł
- wydruk rysunku kolorowego 1, 20 zł
- skanowanie wykonane przez pracownika (1 obiekt) 0, 30 zł

17. Dyżurny bibliotekarz ma prawo kontrolować pracę użytkownika oraz natychmiast przerwać sesję i odmówić dalszego dostępu do komputera, jeżeli uzna, że korzystający wykonuje czynności niepożądane.

18. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.

19. Z czytelni nie mogą korzystać osoby, których stan higieny osobistej lub zachowanie utrudniają obecnym w niej czytelnikom normalne korzystanie ze zbiorów. Osoby takie, po wezwaniu bibliotekarza, zobowiązane są opuścić budynek Biblioteki.

20. Przy jednym stanowisku internetowym mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby będące użytkownikami WBP w Opolu, nie zakłócające pracy innym użytkownikom biblioteki.

21. Osoby niestosujące się do regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z Internetu w WBP w Opolu.

22. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji, o której mowa w pkt. 15, do Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

23. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty jego nadania. Z datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc "Regulamin korzystania z Internetu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu" z 1 czerwca 2012 r.

Opole, 6.05.2014 r.

SPONSORZY
PARTNERZY
ODWIEDŹ STRONY
Wojewódzka Biblioteka Publiczna Biblioteka Austriacka w Opolu
Plac Piłsudskiego 5, 45-706 Opole
tel.: 77 47 47 085
E-mail: ba@wbp.opole.pl